Gemaakt in EUROPA

Levenslange garantie

Gratis verzending boven €99

Gemaakt in EUROPA

Levenslange garantie

Gratis verzending boven €99

Artikel 1 - Definities

De volgende definities zijn van toepassing in deze algemene voorwaarden:

Klant: een natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een vak, beroep of bedrijf;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen Metalbird en een klant die wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een klant om binnen de herroepingstermijn af te zien van een overeenkomst op afstand;

Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen een klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE HANDELAAR

Metalbird Europe B.V.
Geregistreerd adres: Muiderstraat 1, 1011PZ Amsterdam;
E-mailadres: info@metalbird.eu
KvK-nummer: 83661425
BTW-identificatienummer: NL862950478B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Metalbird en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Metalbird en een klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Metalbird voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Metalbird op locatie zijn in te zien en zorgen dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Metalbird voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg zijn in te zien en zorgen dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of wordt gedaan onder voorwaarden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de klant in staat te stellen het aanbod naar behoren te beoordelen. Indien Metalbird gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Metalbird niet.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment dat de klant het aanbod aanvaart en dat er aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.
 2. Metalbird kan binnen wettelijke kaders informatie vergaren over of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede over feiten en omstandigheden die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien dat onderzoek Metalbird goede gronden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Metalbird gerechtigd op een onderbouwde manier een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering specifieke voorwaarden te verbinden.
 3. Metalbird is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen (eventueel aan met haar verbonden ondernemingen).

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Metalbird mag een klant vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de klant is niet verplicht om zijn reden(en) op te geven.
 2. De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of indien de klant meerdere producten met hetzelfde ordernummer heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 3. De klant die van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, dient dit binnen de herroepingstermijn op ondubbelzinnige wijze aan Metalbird kenbaar te maken.

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de herroepingstermijn

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berusten bij de klant.
 2. De klant moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de in lid 1 bedoelde dag van melding, het product terugzenden of overhandigen aan (een vertegenwoordiger van) Metalbird. De klant heeft de termijn voor terugzending in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. Tijdens de herroepingstermijn moet de klant voorzichtig omgaan met het product en de verpakking. De klant mag het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werkzaamheid van het product te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren op dezelfde wijze als hij dat in een winkel zou mogen.
 4. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door Metalbird verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. De klant draagt de directe kosten van het terugzenden van het product.
 6. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een andere behandeling van het product dan vermeld in lid 1.
 7. Indien een klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 - Verplichtingen van Metalbird in geval van herroeping

 1. Metalbird vergoedt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is alle betalingen aan de klant, inclusief eventuele bezorgkosten die Metalbird in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de dag waarop de klant de herroeping heeft gemeld. Behalve in gevallen waarin Metalbird heeft aangeboden het product zelf op te halen, kan Metalbird de terugbetaling uitstellen totdat het product is ontvangen of totdat de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.
 2. Voor eventuele terugbetaling zal Metalbird dezelfde betaalmethode gebruiken die oorspronkelijk door de klant is gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode.
 3. Indien de klant kiest voor een dure bezorgingsmethode in plaats van de goedkoopste standaardbezorging, hoeft Metalbird de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Het totaalbedrag vermeld in het winkelwagentje of op de offerte of factuur is definitief en omvat de prijzen van de bestelde producten, hun verwerking, verpakkingsmateriaal en vervoer.
 2. Alle prijzen en vervoerkosten voor verkoop aan klanten zijn vermeld in euro's inclusief btw. Voor verkopen aan niet-klanten kunnen andere bepalingen gelden met betrekking tot de btw.
 3. Metalbird VOF zal uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de klant een afzonderlijke factuur sturen naar een door de klant opgegeven e-mailadres.

Artikel 10 - Bezorging

 1. Rekening houdend met hetgeen is bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, stelt de onderneming alles in het werk om de goederen te laten bezorgen op het door de klant duidelijk aangegeven adres, zodra de bestelling is aanvaard en de onderneming de betalingsbevestiging heeft ontvangen.
 2. De bestelde goederen zullen door een externe partij worden geleverd. Voor bestellingen buiten de EU is de klant verantwoordelijk voor de invoerrechten in zijn of haar land.
 3. Alle kosten in verband met de bezorging zijn voor rekening van de klant.
 4. De verzendkosten binnen Europa worden in rekening gebracht door de Nederlandse Staat met het dan geldende btw-tarief.
 5. Indien de klant de ontvangst van de goederen weigert of nalatig is met het verstrekken van instructies of informatie over de bezorging, zullen alle extra kosten voor een nieuwe bezorging of opslag van deze goederen ten laste van de klant zijn.
 6. Een door Metalbird VOF genoemde bezorgtermijn is slechts onder voorbehoud.
 7. Afhankelijk van het land kan de bezorgtijd variëren van één (1) tot dertig (30) werkdagen, maar normale Europese bezorgingen vinden gewoonlijk plaats binnen één (1) tot vijf (5) dagen.

Artikel 11 - Betaling

 1. Alle door de klant verschuldigde bedragen moeten vóór de bezorging worden betaald, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.
 2. De verwerking en verzending van de bestelde artikelen vindt plaats nadat de betaling door de bank is bevestigd.
 3. De volgende informatie zal worden gevraagd: naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en bezorgadres indien afwijkend van het eerder opgegeven adres.
 4. Daarna ontvangt de klant automatisch een e-mail met een bevestigingsnummer.
 5. Overeenkomstig de wet inzake persoonsgegevens worden geen gegevens doorgegeven aan derden; uitzonderingen hierop zijn partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Metalbird te melden.
 6. Indien een klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan, heeft de klant, nadat Metalbird de klant op de hoogte heeft gesteld van de te late betaling, 14 dagen de tijd om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien de betaling binnen deze termijn van 14 dagen uitblijft, is de klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en heeft Metalbird het recht om de gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Metalbird en een klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Metalbird heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking nadat Metalbird de klant voldoende van een dergelijke wijziging op de hoogte heeft gesteld.

LEVENSLANGE GARANTIE

Metalbird produceert al meer dan tien jaar kunstwerken van hoge kwaliteit die een leven lang meegaan, waar u ze ook installeert. Wij staan voor de materialen en het vakmanschap van onze vogels, en als u met een van beide ontevreden bent, neem dan contact met ons op om uw zorgen te bespreken.

Al onze vogels, en soms onze bijen, zijn gemaakt van Cortenstaal, ontworpen om een beschermend patina te vormen dat bestand is tegen corrosie, verval en schade. Corten wordt gebruikt voor industriële architectuur en grootschalige beeldhouwwerken vanwege zijn lange levensduur en weerbestendigheid. Zo weten wij dat uw Metalbird niet alleen tientallen jaren meegaat, maar waarschijnlijk ons allemaal overleeft.

Hoe vind je dat voor een levenslange garantie?

PROMOTIONELE VOORWAARDEN

Aanbiedingen zijn alleen geldig vanaf de aangegeven data tenzij anders vermeld of zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promotionele prijs- of kortingsacties. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid van een product dat door een klant wordt gekocht te beperken. Wij zullen voldoen aan al onze wettelijke verplichtingen op producten die wij verkopen en zijn blij om producten te ruilen in overeenstemming met ons retourbeleid.

KOOP 2 VOGELS | KRIJG GRATIS MINI

Onze gratis minis komen alleen in aanmerking bij bestellingen van twee of meer vogels van normale grootte op dezelfde transactie en zijn beperkt tot één mini per bestelling. E-cadeaubonnen komen niet in aanmerking voor gratis mini's, omdat deze elektronisch worden verzonden. Mini's komen niet in aanmerking voor een bundelpakket of een pakket mini vogels met korting. Mini's zijn beperkt tot één per bestelling. Bestellingen moeten naar één adres worden gestuurd en verzending in gedeelten is niet mogelijk. De vogels moeten allemaal in één bestelling zitten om in aanmerking te komen voor de actieprijs.

BEST VERKOCHTE BUNDELS

Onze best verkopende bundelopties bevatten niet de gratis mini-optie, omdat de mini al in de bundel is opgenomen. Dit zijn vaste bundels en zijn niet uitwisselbaar met andere producten. Aanbieding is niet beschikbaar in combinatie met andere aanbiedingen inclusief kortingscodes. Neem voor meer informatie contact op met info@metalbird.eu.

VOORWAARDEN VOOR CADEAUBONNEN

Door uw Metalbird.eu cadeaubon te gebruiken, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden, die u dus best aandachtig leest. Op deze Voorwaarden is het recht van uw land van vestiging van toepassing.

EEN CADEAUBON KOPEN

U kunt online cadeaubonnen kopen op Metalbird.eu. Zodra uw bestelling is goedgekeurd, worden de op Metalbird.eu gekochte cadeaukaarten voor levering via e-mail verzonden naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres.

EEN CADEAUBON INWISSELEN

U kunt uw cadeaubon online gebruiken op Metalbird.eu. U kunt uw cadeaubon niet inwisselen voor contant geld of het saldo van de cadeaubon gebruiken om een andere cadeaubon te kopen. Alle aankopen met cadeaubonnen zijn onderworpen aan de aanvaarding van onze verkoopvoorwaarden voor online aankopen. U erkent dat u deze verkoopvoorwaarden zorgvuldig hebt gelezen en dat u ermee instemt deze volledig na te leven. Bij inwisseling wordt het ongebruikte saldo overgedragen voor toekomstige aankopen en niet ingewisseld voor contant geld.

VERVAL

Uw Metalbird.eu cadeaubon heeft geen vervaldatum.... Yay!

MEERDERE BETALINGSMETHODEN

De totale bestelwaarde voor producten die online met een cadeaubon worden gekocht, omvat (i) de prijs van het product of de producten, (ii) de belasting op de toegevoegde waarde indien van toepassing en (iii) de leveringskosten indien van toepassing. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan het saldo op uw cadeaubon, moet het resterende bedrag worden betaald met een andere aanvaarde betaalmethode of een andere cadeaubon. Het saldo van de cadeaubon wordt onmiddellijk na aankoop verminderd, terwijl de creditcard of andere vormen vertragingen kunnen verwachten.

TERUGBETALINGEN VOOR AANKOPEN MET EEN CADEAUBON

Als u een product retourneert dat oorspronkelijk met een cadeaubon is gekocht, wordt de aan u verschuldigde restitutie teruggestort op de gebruikte cadeaubon of op een nieuwe cadeaubon als de oorspronkelijke cadeaubon niet kan worden gevonden. Als u een product retourneert dat oorspronkelijk met meerdere cadeaubonnen is gekocht, wordt de totale restitutie teruggestort op de laatst gekochte cadeaubon. Als u een product retourneert dat oorspronkelijk is gekocht met meerdere betaalmethoden, wordt het verschuldigde restitutiebedrag eerst teruggestort op de betaalmethode(s) die voor de oorspronkelijke transactie zijn gebruikt (bijv. creditcard, debetkaart of PayPal-rekening) tot het oorspronkelijke bedrag dat aan die betaalmethode is verschuldigd, waarna het resterende saldo van de restitutie wordt overgemaakt op de gebruikte cadeaubon of op een nieuwe cadeaubon als de oorspronkelijke cadeaubon niet kan worden gevonden.

ANNULERING

U heeft het recht uw Metalbird.eu cadeaubon binnen 14 werkdagen na ontvangst te annuleren mits u de cadeaubon niet heeft gebruikt. In geval van annulering zal Metalbird het bedrag van de cadeaubon binnen 14 dagen na annulering terugstorten op het oorspronkelijke betaalmiddel dat tijdens de bestelling is gebruikt.

VERLOREN, GESTOLEN OF BESCHADIGDE GESCHENKKAARTEN

Sorry, maar wij kunnen uw Metalbird.eu cadeaubon niet vervangen zonder het juiste aankoopbewijs in geval van verlies, diefstal of beschadiging. Tevens kan Metalbird niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel verlies van saldo op een Metalbird.eu cadeaukaart als gevolg van diefstal of fraude. Neem voor meer informatie contact met ons op.

DISPUTES

Metalbird behoudt zich het recht voor om cadeaubonnen en bestellingen te weigeren, te annuleren of ter beoordeling in te houden indien dit noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld bij vermoeden van fraude, ten onrechte uitgegeven kaarten met een onjuiste waarde of bij andere overtredingen van het cadeaubonbeleid.

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE

Indien u meer informatie wenst over deze Algemene Voorwaarden, of uw gebruik van de Metalbird.eu cadeaukaart, kijk dan op onze FAQ pagina of neem contact met ons op.

U bent succesvol ingeschreven!
Deze e-mail is geregistreerd
Mini zwaluw

GRATIS Mini Zwaluw

bij aankoop van 2 vogels*

Terug naar site

Gratis Mini